keskiviikko 29. helmikuuta 2012

Miksi vakuussopimus on salainen?

Vakuuksien mestari?
Asiakirja voidaan Suomen lain mukaan julistaa salaiseksi, jos sen sisältämät tiedot voisivat julkisuudessa aiheuttaa merkittävää haittaa Suomen kansalle, kansalaisille tai muulle tärkeälle edulle tai oikeudelle.

Paljon mainostettu Kreikan vakuussopimus on nyt julistettu salaiseksi. Se on jopa niin salainen, että ko. asiakirjasta ei anneta edes suomenkielistä tietoa kansanedustajille, jotka joutuvat päättämään sopimuksen hyväksymisestä eduskunnassa. He eivät tiettävästi saa ottaa vieraskielisestä sopimuksesta kopioita eivätkä tehdä edes muistiinpanoja asiasta. Ja tietenkään he eivät saa julkisesti puhua sopimuksen sisällöstä, jos sattuisivat jotain siitä ymmärtämään.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen väittää vakuussopimusta  Suomelle edulliseksi. Oppositiojohtaja Timo Soini väittää sen olevan nykyisellään nollan euron arvoinen, joskin tilanne voi Soininkin mukaan muuttua. Tutkitaanpa julkisuuslain valossa niitä syitä, miksi sopimus on päätetty salata.

Julkisuuslain 24. pykälä määrittää ne perusteet, joilla asiakirja voidaan salata. Tuon pykälän kohdat 11-13 käsittelevät kansantaloudellisia asioita, jotka voisivat tulla kyseeseen salaamisperusteina. Seuraavassa lain ko. kohdat ovat sisennettynä ja ensimmäiseksi mieleen nousevat kysymykset normaalilla leveydellä.

Julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä:
Kohta 11) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja raha- ja valuuttapoliittisista päätöksistä tai toimenpiteistä taikka niiden valmistelusta tai tietoja finanssi- ja tulopolitiikan valmistelusta taikka finanssi-, tulo-, raha- tai valuuttapoliittisten päätösten tai toimenpiteiden tarpeiden selvittämisestä, jos tiedon antaminen niistä olisi vastoin valtion etua neuvotteluosapuolena taikka vaarantaisi päätösten tai toimenpiteiden tarkoituksen toteutumisen tai muutoin merkittävästi vaikeuttaisi finanssi-, tulo-, raha- tai valuuttapolitiikan hoitamista;
Olisiko tiedon antaminen Kreikka-vakuussopimuksesta vastoin valtion etua? Minä olen Urpilaisen puheista ymmärtänyt, että vakuussopimus olisi Suomen valtion etu? Onko sopimuksessa siis jotain sellaista, jonka julkisuuteen saattaminen vaarantaisi Suomen edun? Ei tunnu vakuuttavalta, joten piste Soinille.
Kohta 12) rahoitusmarkkinoita ja vakuutustoimintaa valvovien sekä rahoitusmarkkinoiden ja vakuutusjärjestelmien toimivuudesta vastaavien viranomaisten laissa säädettyjä tehtäviä varten laaditut selvitykset, joista ilmenee tietoja markkinoiden toimivuudesta tai rahoitus-, vakuutus- tai eläkelaitoksista tai niiden asiakkaista, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa rahoitus- tai vakuutusjärjestelmän luotettavuudelle ja toimivuudelle;
Miten eurooppalaisten keskinäinen ja paljon julkisuudessakin ollut vakuusjärjestely voisi aiheuttaa vahinkoa tai haittaa rahoitusjärjestelmälle? Eikös tässä ollut tarkoituksena poistaa näitä haittoja pelastamalla konkurssikypsä Kreikka juuri avoimmuudella ja selkeillä rahoitusjärjestelyillä? Avoimmuus ja selkeys eivät ainakaan siis lisäänny. Toinen piste Soinille.
Kohta 13) kansantalouden kehitystä kuvaava tilasto, talouspoliittinen aloite ja toimenpidesuunnitelma sekä muut sellaiset asiakirjat, joihin sisältyvillä tiedoilla ilmeisesti voi olla vaikutusta pääoma- ja rahoitusmarkkinoilla, ennen kuin tiedot on saatettu 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla yleisesti julkisiksi;
Sisältyykö vakuusjärjestelyyn sellaisia epämiellyttäviä tietoja, jotka eivät ole pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden tiedossa? Eiko Kreikka siis tarvittaessa maksakaan vakuuksia, vai antaako Suomi ne jo ennalta anteeksi? Kyllä tästäkin on pakko antaa piste Soinille.


Tämä tarkastelu oli siis tehty vain julkisuuslain salaamisperusteiden valossa. Mutta olettaen, että valtiovarainministeriö ei halua rikkoa julkisuuslakia, vakuussopimuksessa on jotain todella hämärää. Tätä epäilyä vahvistaa se tieto, että yksikään muu Kreikan tukipakettiin osallistuva euromaa ei halunnut vastaavaa vakuusjärjestelyä. Mäkisen kaltaisen vanhan tiedusteluanalyytikon mukaan Soini epäilyksineen voittaa Urpilaisen 3-0. Tämä tieto muuten lähtee aktiivisten taloudellisen tiedustelun asiamiesten raporteissa Suomesta ulos. Onko se Suomen etu? Ehkä Suomen hallituksen, Urpilaisen tai SDP:n naaman pelastaminen meni nyt kansallisen edun edelle?Ei kommentteja:

Lähetä kommentti